ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียน
เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
15 พ.ค. 61 ถึง 15 มี.ค. 61 ประชุมคณะครู เทศบาลเมืองตะลุบัน
ประชุมครูในสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน ทั้ง 6 โรงเรียน
กองการศึกษา
09 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
คณะครู มาปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด
28 มี.ค. 61 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 ตะลุบัน กองการศึกษา
07 มี.ค. 61 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด /การแต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
22 ก.พ. 61 สอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด /การแต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 ทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด /การแต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ศูนย์สอบโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี /การแต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี /การแต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ