ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนได้สร้างขึ้นเมื่อ ปีิ พ.ศ ๒๕๑๗ จากงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด้วยงบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐  บาท เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว แบบ ป ๑ ก ขนาด ๐๖.๐๐r๓๖.๐ เมตร  ๔ ห้องเรียน  จำนวน  ๑ หลัง ในเนื้อที่ ๕ ไร้ ๖๐ ตารางวา  นางเจ๊ะเย๊าะ  สนิ  ซึ่งได้อุทิศแก่เทศบาลตำบลตะลุบัน

          เปิดทำการสอนครั้ง  ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ วัตถุประสงค์เพื่อรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนเทศบาลบ้านอุเมะและจากโรงเรียนเทศบาลบ้านปาตาตีมอ  มาเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕- ๖ )  เทศบาลตำบลตะลุบันได้มอบหมายให้ นายสุริยง  เจะอารง  ครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลบ้านอุเมะ  มาช่วยราชการบริหารจัดการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๒๑  โรงเรียนได้รับเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับจากหมู่บ้านบางตาหยาดและนักเรียนในหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๑

ปีงบประมาณ ๒๕๒๕  กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสร้างห้องสุขาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ที่นั่ง ๑ หลัง

ปีงบประมาณ ๒๕๒๖  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน ๘๘๘,๐๐๐  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบ  ๐๑๗ ก เป็นอาคาร ๒ ชั้น ใต้ถุนโปร่ง    ห้องเรียนและในปีเดียวกัน  เทศบาลตำบลตะลุบันได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท เพื่อก่อสร้างห้องสุขาคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๐  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคาร  ขนาด ๑๐.๐๐ r ๒๐.๐๐ r ๐๔.๐๐  เมตร  จำนวน ๑ หลัง 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาดได้ขยายระดับชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  รับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตะลุบันและนักเรียนที่ตกค้างที่ไม่ได้ศึกษาต่อ  มาเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑

ต่อมากรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อต่อเติมห้องเรียนอีก ๔ ห้องเรียนภายในอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก ใต้ถุนโป่รง จำนวน ๔๓๔,๐๐๐  บาท เพื่อขยายระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

(ม.๑-๓)

 

          ปีงบประมาณ ๒๕๓๙  กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  ตามแบบสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น  เป็นอาคารเรียน    ชั้น    ห้องเรียนจำนวน ๑ หลัง  เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

          ปีเดียวกันนี้เทศบาลตำบลตะลุบันได้อนุมัติงบรายจ่ายประจำปี  จำนวน ๑๘๓,๐๐๐ บาท ก่อสร้างรั่วโรงเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๔๑  จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล  จำนวน ๓๓๘,๐๐๐  บาท

          ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ โรงเรียนได้ขออนุมัติจำหน่ายรื้อถอนอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว  เนื่องจากสภาพอาคารเก่ามากและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน  เพื่อใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. แบบ ๐๑๕ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโปร่ง จากงบอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท  ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๔๘  ได้ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างเป็นห้องประกอบศาสนกิจและห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท จากงบอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

          ปี งบประมาณ ๒๕๔๗  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดสรรงบอุดหนุน  จำนวน ๒๗๘,๐๐๐  บาท เพื่อก่อสร้างห้องสุขา ค.ส.ล. ขนาด  ๐๖.๕๐ r ๐๗.๐๐ เมตร  ขนาด ๑๐ ที่นั่ง  จำนวน ๑ หลัง

          ปีการศึกษา ๒๕๔๘  โรงเรียนได้เปิดการจัดกาเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามแบบผสมผสาน ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกคราองส่วนท้องถิ่น  กำหนดให้โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด  เป็นโรงเรียนนำร่อง ๑ ใน ๑๐ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัด

          ปีการศึกษา ๒๕๕๒  โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สพศท.๓/๑๒ เป็นอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน  ค่าก่อสร้าง  ๘,๒๗๒,๐๐๐  บาท