วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา 
          
ความรู้ คู่คุณธรรม นำทางชีวิต
วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม  นักเรียนเก่งตามศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม

 

พันธกิจ

1)  พัฒนาความพร้อมในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2)  ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม

3)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 

อัตลักษณ์              

          ผู้เรียนมีความสุภาพอ่อนน้อม  พร้อมสลาม
 

เอกลักษณ์              

           โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมอิสลาม ปลูกฝังทักษะกีฬา  ผลิตผลงานอาชีพสู่สังคม
คำขวัญ 
           เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม