หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นอนุบาลปีที่ 3
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบผสมผสาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3