คณะผู้บริหาร

นายอำนวย ชนะสิทธิ์
รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษา

นางแวรุสนี ศักดิ์ศรีพงศธร
รักษาราชการแทน ผอ. ลำดับที่ 2

นายแวอาลี โต๊ะตาตู
รักษาราชการแทน ผอ. ลำดับที่ 3