ปฐมวัย

นางสาวฐิติมา แป้นทอง

หัวหน้าปฐมวัย

นางฮาซานะห์ หมาดสกุล

นางนิฮัสมาห์ บือราเฮง

นางสาวนุรอาซีลา ยะเอ๊ะ

นางสาวนูรีฮัน เจะแว