กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฟาติน เจะโกะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมยุรี การี
ครู คศ.3

นางสาววรางคณา จันทรประดิษฐ์
ครู คศ.3