กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรุจญ์ฮาน มาซอ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณลิดา ยูโซะ