กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางแวรุสนี ศักดิ์ศรีพงศธร

นางอัสนะห์ แซนิ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายแวอาลี โต๊ะตาตู