กลุ่มสาระฯศิลปะ

สาบิเยาะ หะยีปอดอ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฟิลดี สาแม
ผู้ช่วยครู

นายอภิรักษ์ หะยีมะสาและ