กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรีบีฮัน เจะอารง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ